#เลือกความสัมพันธ์

#已发帖 1
#Day61ขอบคุณพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตัดสินใจที่จะ #เลือก

ในชีวิตของเรามีการเลือกตลอดเวลา 
บางสิ่งเลือกแล้วมีความสำคัญต่อชีวิตมาก 
แต่บางอย่างก็ไม่มีผลเท่าไหร่ 
ผลแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี 
#การเลือกบางครั้งยังเปลี่ยนได้
#การเลือกมีความสำคัญต่อชีวิต

ในชีวิตของเราจะต้องเผชิญการเลือกเสมอ 
และการเลือกบางครั้งเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือความตาย
 #มีผลต่อชีวิตนิรันดร์ และการเลือกผิด
จะนำมาสู่ความเสียใจอย่างมาก

เราจะเลือกได้ดีก็ต่อเมื่อ เรามีข้อมูล
ที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือก #ประสบการณ์
จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น 
แต่จะพบว่าบางครั้งแม้ #ข้อมูลเพียงพอแล้ว
แต่ก็ยัง #ไม่ตัดสินใจเลือกเพราะอคติไม่กล้า 
ดังนั้น การสอนพระวจนะคำของพระเจ้า จะต้องสอนให้คนเลือกสิ่งที่ถูก คือ ที่จะกระทำตามพระคำของพระเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ เป็นพระธรรมที่เขียนโดยโมเสส 
ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต พระเจ้าได้ทรงใช้โมเสส
ให้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์ ต้องผ่านในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี โมเสสได้เตือนย้ำ #ให้อิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าเสมอ และในบทที่ 30 โมเสสได้พูดชัดเจนว่า "ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่" (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)

การเชื่อฟังนั้นง่ายหรือยาก?
 ถ้าหากขัดแย้งกับสามัญสำนึกก็อาจทำให้รู้สึกว่ายาก 
แต่ถ้าสอดคล้องกับสามัญสำนึกก็คงจะคิดว่าง่าย  #พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราและจะชี้นำชีวิตของเรา "ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา 
และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว 
ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น" (ยอห์น 15:7) "จงดูเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี 
ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน 
คือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 
ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์
และให้รักษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์
และกฎหมายของพระองค์ 
แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น 
และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดิน
ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น" (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15-16)

โมเสสไม่ได้ให้เราเลือกศาสนา 
แต่ให้ #เลือกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า
 ไม่ใช่เป็นพิธีกรรม ไม่ใช่เป็นเพียงการมาโบสถ์  #เราเลือกพระเจ้า #เลือกชีวิต #เลือกความสัมพันธ์ "นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา" (วิว
#Day61ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตัดสินใจที่จะ #เลือก ในชีวิตของเรามีการเลือกตลอดเวลา บางสิ่งเลือกแล้วมีความสำคัญต่อชีวิตมาก แต่บางอย่างก็ไม่มีผลเท่าไหร่ ผลแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี #การเลือกบางครั้งยังเปลี่ยนได้ #การเลือกมีความสำคัญต่อชีวิต ในชีวิตของเราจะต้องเผชิญการเลือกเสมอ และการเลือกบางครั้งเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือความตาย #มีผลต่อชีวิตนิรันดร์ และการเลือกผิด จะนำมาสู่ความเสียใจอย่างมาก เราจะเลือกได้ดีก็ต่อเมื่อ เรามีข้อมูล ที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือก #ประสบการณ์ จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่จะพบว่าบางครั้งแม้ #ข้อมูลเพียงพอแล้ว แต่ก็ยัง #ไม่ตัดสินใจเลือกเพราะอคติไม่กล้า ดังนั้น การสอนพระวจนะคำของพระเจ้า จะต้องสอนให้คนเลือกสิ่งที่ถูก คือ ที่จะกระทำตามพระคำของพระเจ้า เฉลยธรรมบัญญัติ เป็นพระธรรมที่เขียนโดยโมเสส ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต พระเจ้าได้ทรงใช้โมเสส ให้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์ ต้องผ่านในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี โมเสสได้เตือนย้ำ #ให้อิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าเสมอ และในบทที่ 30 โมเสสได้พูดชัดเจนว่า "ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่" (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) การเชื่อฟังนั้นง่ายหรือยาก? ถ้าหากขัดแย้งกับสามัญสำนึกก็อาจทำให้รู้สึกว่ายาก แต่ถ้าสอดคล้องกับสามัญสำนึกก็คงจะคิดว่าง่าย #พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราและจะชี้นำชีวิตของเรา "ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น" (ยอห์น 15:7) "จงดูเถิด ในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน คือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ และให้รักษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์ และกฎหมายของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดิน ซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น" (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15-16) โมเสสไม่ได้ให้เราเลือกศาสนา แต่ให้ #เลือกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ไม่ใช่เป็นพิธีกรรม ไม่ใช่เป็นเพียงการมาโบสถ์ #เราเลือกพระเจ้า #เลือกชีวิต #เลือกความสัมพันธ์ "นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา" (วิว
Download index side qrcode