#گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران

#已发帖 15
ورق بزنید 👉👉
📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته سوم 
برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا
و پخش جزوه تهیه شده توسط مسجد محل و پایگاه بسیج برای اهالی محل با موضوغ #کرونا_ترسناک_نیست و راه های پیشگیری و درمان اسلامی با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد
و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 
زمان: پنجشنبه۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ ☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای 
#art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉 📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته سوم برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا و پخش جزوه تهیه شده توسط مسجد محل و پایگاه بسیج برای اهالی محل با موضوغ #کرونا_ترسناک_نیست و راه های پیشگیری و درمان اسلامی با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 زمان: پنجشنبه۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ ☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای #art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉
📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته سوم 
برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا
و پخش جزوه تهیه شده توسط مسجد محل و پایگاه بسیج برای اهالی محل با موضوع #کرونا_ترسناک_نیست و راه های پیشگیری و درمان اسلامی با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد
و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 
زمان: پنجشنبه۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ ☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای 
#art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉 📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته سوم برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا و پخش جزوه تهیه شده توسط مسجد محل و پایگاه بسیج برای اهالی محل با موضوع #کرونا_ترسناک_نیست و راه های پیشگیری و درمان اسلامی با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 زمان: پنجشنبه۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ ☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای #art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉
📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته اول و دوم
برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد
و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 زمان: پنجشنبه۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و ۷ فروردین ۱۳۹۹
☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای 
#art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉 📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته اول و دوم برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 زمان: پنجشنبه۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و ۷ فروردین ۱۳۹۹ ☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای #art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉
📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته اول و دوم
برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد
و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 زمان: پنجشنبه۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و ۷ فروردین ۱۳۹۹
☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای 
#art #warm #covid_19 #corona
ورق بزنید 👉👉 📸 #گزارش_تصویری #عکس | هفته اول و دوم برنامه #گندزدایی و #ضدعفونی_معابر منطقه خرم با هدف جلوگیری از گسترش #ویروس_منحوس #کرونا با حضور بسیجیان انقلابی و اهالی مسجد و اعضای #گروه_سرود_آوای_منتظران و #هیئت_منتظرالمهدی 🚩 مکان: زنبیل آباد ، منطقه خُرم و فجر 🕒 زمان: پنجشنبه۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و ۷ فروردین ۱۳۹۹ ☢️ @avaymontazeran •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #ویروس_کرونا #طنز #ساسی_مانکن #جهاد #گندزدایی #ضدعفونی #عکس #ایران #مسلمان #شیعه #قم #بسیج #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #گروه‌_سرود‌ #اینستاگرام #تتلو #مذهبی #امام_زمان #امام_خامنه_ای #art #warm #covid_19 #corona
لطفا ورق بزنید👈
#گزارش_تصویری #عکس | 
مراسم #عزاداری #فاطمیه دوم
 با حضور نوجوانان #انقلابی شهر #قم و #میمه 
باسخنرانی:حجت الاسلام #سیدمحمدمحمدی
با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو مداحان نوجوان کربلایی #فاضل_اسفندی #محمدحسین_قرقانی #مهدی_اقدامی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر
🕒 زمان: پنجشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی
 آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی 
#ایران #تهران #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈 #گزارش_تصویری #عکس | مراسم #عزاداری #فاطمیه دوم با حضور نوجوانان #انقلابی شهر #قم و #میمه باسخنرانی:حجت الاسلام #سیدمحمدمحمدی با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو مداحان نوجوان کربلایی #فاضل_اسفندی #محمدحسین_قرقانی #مهدی_اقدامی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر 🕒 زمان: پنجشنبه ۱۰بهمن ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی #ایران #تهران #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈
#گزارش_تصویری #کلیپ | 
برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و
مراسم #عزاداری شب اول از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان #انقلابی
باسخنرانی:حجت الاسلام #تقوی
با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر
🕒 زمان: چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی
 آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی 
#ایران #تهران #عاشقانه #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈 #گزارش_تصویری #کلیپ | برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و مراسم #عزاداری شب اول از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان #انقلابی باسخنرانی:حجت الاسلام #تقوی با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر 🕒 زمان: چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی #ایران #تهران #عاشقانه #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈
#گزارش_تصویری #عکس | 
برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و
مراسم #عزاداری شب دوم از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان #انقلابی
باسخنرانی:حجت الاسلام #تقوی
با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر
🕒 زمان: پنجشنبه ۱۹دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی
 آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی 
#ایران #تهران #عاشقانه #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈 #گزارش_تصویری #عکس | برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و مراسم #عزاداری شب دوم از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان #انقلابی باسخنرانی:حجت الاسلام #تقوی با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر 🕒 زمان: پنجشنبه ۱۹دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی #ایران #تهران #عاشقانه #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈
#گزارش_تصویری #عکس | 
برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و
مراسم #عزاداری شب اول از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان #انقلابی
باسخنرانی:حجت الاسلام #تقوی
با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر
🕒 زمان: چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی
 آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی 
#ایران #تهران #عاشقانه #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
لطفا ورق بزنید👈 #گزارش_تصویری #عکس | برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و مراسم #عزاداری شب اول از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان #انقلابی باسخنرانی:حجت الاسلام #تقوی با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر 🕒 زمان: چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ✅ صفحه رسمی #هیئت_منتظرالمهدی آدرس مجازی: 🆔 @h_montazeralmahdi #اربعین #کربلا #مشهد #قم #جمکران #هیئت #روضه #مداح #مداحی #نوحه #محرم #حاج_محمود_کریمی #ایران #تهران #عاشقانه #رفیقم_حسین #منتظرالمهدی
⏩ورق بزنید ⏪
#گزارش_تصویری #عکس | 
برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و مراسم #عزاداری شب اول از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان آوای منتظرانی ها
باسخنرانی:حجت الاسلام تقوی
با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر
🕒 زمان: چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✅ کانال رسمی گروه فرهنگی هنری و
#گروه‌_سرود‌ بین‌المللی‌ #آوای_منتظران‌
🆔 @avaymontazeran

#سردار #انتقام_سخت #ایران #سلیمانی #هیئت #قم #حضرت_معصومه #فاطمیه #مداحی #سرود #گروه_سرود #گروه_سرود_آوای_منتظران #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 
#sorood #instagram #following #followforfollow #likeforlike #iran
⏩ورق بزنید ⏪ #گزارش_تصویری #عکس | برپایی ایستگاه صلواتی به نیت #شهید #سردار_قاسم_سلیمانی و مراسم #عزاداری شب اول از #دهه_اول_فاطمیه با حضور نوجوانان آوای منتظرانی ها باسخنرانی:حجت الاسلام تقوی با مداحی حاج #احمد_پورولی کربلایی #خدابنده‌لو و #حسن_زاده #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: بلوارسمیه /نبش کوچه ۸/حسینیه الغدیر 🕒 زمان: چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ✅ کانال رسمی گروه فرهنگی هنری و #گروه‌_سرود‌ بین‌المللی‌ #آوای_منتظران‌ 🆔 @avaymontazeran #سردار #انتقام_سخت #ایران #سلیمانی #هیئت #قم #حضرت_معصومه #فاطمیه #مداحی #سرود #گروه_سرود #گروه_سرود_آوای_منتظران #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران #sorood #instagram #following #followforfollow #likeforlike #iran
⬅️لطفا ورق بزنید ➡️
🎥 #گزارش_تصویری #کلیپ و #عکس | #پشت_صحنه
آماده سازی #مستند #اربعین_حسینی با نام #شکراللعراق با حضور اعضای شعبه دوم #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: #شهرمیمه اصفهان _ مدرسه نیک اندیشان
🕒 زمان: دوشنبه ۲دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
✅ کانال رسمی گروه فرهنگی هنری و
#گروه‌_سرود‌ بین‌المللی‌ #آوای_منتظران‌
🆔 @avaymontazeran

#سرود #میمه #قم #اصفهان #گروه_سرود #گروه_سرود_آوای_منتظران #آوای_منتظران #اربعین #کربلا #عراق #امام_حسین #امام_زمان 
#sorood #iraq #iran #followforfollowback #meymeh #instagram #khamenei_ir
⬅️لطفا ورق بزنید ➡️ 🎥 #گزارش_تصویری #کلیپ و #عکس | #پشت_صحنه آماده سازی #مستند #اربعین_حسینی با نام #شکراللعراق با حضور اعضای شعبه دوم #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 🚩 مکان: #شهرمیمه اصفهان _ مدرسه نیک اندیشان 🕒 زمان: دوشنبه ۲دی ماه ۱۳۹۸ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ✅ کانال رسمی گروه فرهنگی هنری و #گروه‌_سرود‌ بین‌المللی‌ #آوای_منتظران‌ 🆔 @avaymontazeran #سرود #میمه #قم #اصفهان #گروه_سرود #گروه_سرود_آوای_منتظران #آوای_منتظران #اربعین #کربلا #عراق #امام_حسین #امام_زمان #sorood #iraq #iran #followforfollowback #meymeh #instagram #khamenei_ir
لطفا ورق بزنید👈
📸 #گزارش_تصویری #عکس| 
#اردوی_جهادی شش روزه درون استانی ( #روستای_قلعه_چم ) با حضور هنرمندان نوجوان #انقلابی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران بابت رنگ کردن و خطاطی داخلی و خارجی مدرسه برای دانش آموزان عزیز جهت ورود به سال تحصیلی جدید 📆 زمان: ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
📍مکان: #قم / روستای #قلعه_چم / #مدرسه_شهدا •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #اردو #استودیو #امام_زمان #انقلاب #دفاع_مقدس #سرود #گروه_سرود_آوای_منتظران #گروه_سرود #رهبر #ایران #ایده_های_خلاقانه #عکاسی #طراحی 
#sorood #instagram #fashion 
#pictures #likeforlikes #like4likes 
#khamenei #live 
@avaymontazeran
لطفا ورق بزنید👈 📸 #گزارش_تصویری #عکس| #اردوی_جهادی شش روزه درون استانی ( #روستای_قلعه_چم ) با حضور هنرمندان نوجوان #انقلابی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران بابت رنگ کردن و خطاطی داخلی و خارجی مدرسه برای دانش آموزان عزیز جهت ورود به سال تحصیلی جدید 📆 زمان: ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ 📍مکان: #قم / روستای #قلعه_چم / #مدرسه_شهدا •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #اردو #استودیو #امام_زمان #انقلاب #دفاع_مقدس #سرود #گروه_سرود_آوای_منتظران #گروه_سرود #رهبر #ایران #ایده_های_خلاقانه #عکاسی #طراحی #sorood #instagram #fashion #pictures #likeforlikes #like4likes #khamenei #live @avaymontazeran
لطفا ورق بزنید 👈
📸 #گزارش_تصویری #عکس|
#اردوی_یک_روزه درون استانی (#قم‌گردی ) با حضور هنرمندان نوجوان #انقلابی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران 
همچنین 
شرکت در مراسم سالروز ورود و استقبال #حضرت_معصومه (سلام الله علیها) به #شهرقم 📆 زمان: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
📍مکان: #بیت_النور / مسجدجامع / برخی از #امامزاده ها

#سالروز_ورود_حضرت_معصومه •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈•
#شهادت_حضرت_معصومه 
#معصومه 
#سرود
#گروه_سرود
#طنز
#گروه_سرود_آوای_منتظران
#گروه_سرود_بین_المللی
#ایران #رهبر #مذهبی #امام_زمان 
#انقلاب #روحانی 
#instagram #likeforlikes #pictures #qom #iran #khamenei_ir
لطفا ورق بزنید 👈 📸 #گزارش_تصویری #عکس| #اردوی_یک_روزه درون استانی (#قم‌گردی ) با حضور هنرمندان نوجوان #انقلابی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران همچنین شرکت در مراسم سالروز ورود و استقبال #حضرت_معصومه (سلام الله علیها) به #شهرقم 📆 زمان: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ 📍مکان: #بیت_النور / مسجدجامع / برخی از #امامزاده ها #سالروز_ورود_حضرت_معصومه •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #شهادت_حضرت_معصومه #معصومه #سرود #گروه_سرود #طنز #گروه_سرود_آوای_منتظران #گروه_سرود_بین_المللی #ایران #رهبر #مذهبی #امام_زمان #انقلاب #روحانی #instagram #likeforlikes #pictures #qom #iran #khamenei_ir
لطفا ورق بزنید 👈
📸 #گزارش_تصویری #عکس|
حضور منسجم هنرمندان نوجوان #بسیجی و #انقلابی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران در #راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت کشور با لبیک گویی به ندای #مقام_معظم_رهبری (مدظله العالی) #امام_خامنه_ای 📆 زمان: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸
📍مکان: از #مصلی_قدس به سمت حرم مطهر #حضرت_معصومه (سلام الله علیها) •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #راهپیمایی
#سرود
#گروه_سرود
#طنز
#۴۰سالگی_انقلاب
#گروه_سرود_آوای_منتظران
#گروه_سرود_بین_المللی
#ایران #رهبر #مذهبی #امام_زمان 
#انقلاب #روحانی 
#instagram #likeforlikes #voice #pictures #qom #iran #khamenei_ir #13aban
لطفا ورق بزنید 👈 📸 #گزارش_تصویری #عکس| حضور منسجم هنرمندان نوجوان #بسیجی و #انقلابی #گروه_سرود_بین_المللی_آوای_منتظران در #راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت کشور با لبیک گویی به ندای #مقام_معظم_رهبری (مدظله العالی) #امام_خامنه_ای 📆 زمان: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ 📍مکان: از #مصلی_قدس به سمت حرم مطهر #حضرت_معصومه (سلام الله علیها) •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• #راهپیمایی #سرود #گروه_سرود #طنز #۴۰سالگی_انقلاب #گروه_سرود_آوای_منتظران #گروه_سرود_بین_المللی #ایران #رهبر #مذهبی #امام_زمان #انقلاب #روحانی #instagram #likeforlikes #voice #pictures #qom #iran #khamenei_ir #13aban
Download index side qrcode