#کلاس_تئوری

#已发帖 79
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#تتو_ابرو #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب 
#میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ 
#غرب #تهران
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #تتو_ابرو #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #غرب #تهران
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#تتو_صورت #تتو #تتو_ابرو #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب 
#میکروبیلدینگ_ابرو #میکروپیگمنتیشن_ابرو
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #تتو_صورت #تتو #تتو_ابرو #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب #میکروبیلدینگ_ابرو #میکروپیگمنتیشن_ابرو
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن 
#تتو #تتو_صورت
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #میکروبلیدینگ #میکروپیگمنتیشن #تتو #تتو_صورت
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ 
#تتوصورت #تتو_ابرو #تتو_چشم
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب #میکروپیگمنتیشن #میکروبلیدینگ #تتوصورت #تتو_ابرو #تتو_چشم
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#تتوصورت #میکروپیگمنتیشن_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #صورت #خانم #آقایان
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #تتوصورت #میکروپیگمنتیشن_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #صورت #خانم #آقایان
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#تتوصورت #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب #لاکچری_تهران #زیبایی_صورت #طبیعت #خفن
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #تتوصورت #تتو_ابرو_طراحی_بدن_چشم_لب #لاکچری_تهران #زیبایی_صورت #طبیعت #خفن
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#میکروپیگمنتیشن_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #تتو_چشم #تهران #غرب
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #میکروپیگمنتیشن_ابرو #میکروبیلدینگ_ابرو #تتو_چشم #تهران #غرب
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#تتو_صورت #صورت #ابرو
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #تتو_صورت #صورت #ابرو
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#میکروبیلدینگ_ابرو #میکروپیگمنتیشن_ابرو #تتو #تتوصورت
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #میکروبیلدینگ_ابرو #میکروپیگمنتیشن_ابرو #تتو #تتوصورت
#کلاس_تئوری 
کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان)
آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل:
 1.میکروپیگمنتیشن
2.میکروبلیدینگ
3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ...
4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و..
5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب
6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 
7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها
8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس
9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 
10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو

همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی
و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو
#میکروبلیدینگ #میکرونیدلینگ_صورت #میکروپیگمنتیشن #تتو #تتوصورت
#کلاس_تئوری کاملترین پکیج آموزشی تتوصورت (فقط یک میلیون تومان) آموزش دوره ی تخصصی (۰تا۱۰۰)تتوی صورت در 6جلسه که شامل: 1.میکروپیگمنتیشن 2.میکروبلیدینگ 3.آموزش اصولی قرینه سازی ابرو با استفاده از دیوایدر،کولیس،خط کش،نخ و ... 4.آموزش هاشورابرو(کرکی،تیغ ماهی،تینیجری،نچرال و.. 5.آموزش خط لب ،رژلب،شیدینگ،حجیم سازی لب 6.آموزش اصولی خط چشم،بن مژه،سایه چشم 7.رنگ شناسی،ترکیب رنگ و خنثی کننده ها 8.شناخت انواع پوست براساس رنگ و جنس 9.شناخت انواع سوزن و‌بی حسی و نکات قبل و بعد از انجام کار 10.آموزش مراقبتهای بعد از تتو همراه با ارائه جزو وانجام کار روی مدل زنده و پوست مصنوعی و همچنین 6ماه پشتیبانی هنرجو #میکروبلیدینگ #میکرونیدلینگ_صورت #میکروپیگمنتیشن #تتو #تتوصورت
.
هنرهای تجسمی که گاه با اصطلاح هنرهای بصری یاد می‌شوند، هنرهای مبتنی بر حس بینایی مانند نقاشی، مجسمه‌سازی، طراحی، طراحی محصول، چاپ دستی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، سرامیک، صنایع دستی (نه هنرهای سنتی)، ویدئو، فیلمسازی، معماری و طراحی داخلی است. همچنین هنرهای تجسمی شامل گروه دیگری با عنوان هنرهای کاربردی مانند طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی مد، طراحی داخلی و هنر تزئینی]می‌شود. در حال حاضر هنرمند تجسمی به شخصی گفته می‌شود که در زمینه هنرهای زیبایا هنرهای کاربردی فعالیت دارد.
قلمرو کاری طراحی و هنرهای تجسمی بسیار گسترده‌است. در اصل این قلمرو همهٔ آنچه که می‌توان دید به جز نمایش را در بر می‌گیرد. 
#کلاس_تئوری 
#هنر 
#هنرهای_تجسمی 
#هنرهای_دستی
. هنرهای تجسمی که گاه با اصطلاح هنرهای بصری یاد می‌شوند، هنرهای مبتنی بر حس بینایی مانند نقاشی، مجسمه‌سازی، طراحی، طراحی محصول، چاپ دستی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، سرامیک، صنایع دستی (نه هنرهای سنتی)، ویدئو، فیلمسازی، معماری و طراحی داخلی است. همچنین هنرهای تجسمی شامل گروه دیگری با عنوان هنرهای کاربردی مانند طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی مد، طراحی داخلی و هنر تزئینی]می‌شود. در حال حاضر هنرمند تجسمی به شخصی گفته می‌شود که در زمینه هنرهای زیبایا هنرهای کاربردی فعالیت دارد. قلمرو کاری طراحی و هنرهای تجسمی بسیار گسترده‌است. در اصل این قلمرو همهٔ آنچه که می‌توان دید به جز نمایش را در بر می‌گیرد. #کلاس_تئوری #هنر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_دستی
خواستم به مناسبت روز معلم پستی بذارم و از تمام اساتیدی که از کارها و آثارشون چیز آموختیم تشکر کنم، این صحبت استاد ناصر چشم آذر را در مورد عالیجناب واروژان دیدم، دلم نیومد پشت سرش صحبتهای این آقا را نذارم
#ناصرچشم_ آذر
#منوچهرچشم_آذر 
#واروژان 
#عالیجناب_واروژان 
#عبدی_یمینی
#کلاس_تئوری 
#ریتم
#ریتمسازی
خواستم به مناسبت روز معلم پستی بذارم و از تمام اساتیدی که از کارها و آثارشون چیز آموختیم تشکر کنم، این صحبت استاد ناصر چشم آذر را در مورد عالیجناب واروژان دیدم، دلم نیومد پشت سرش صحبتهای این آقا را نذارم #ناصرچشم_ آذر #منوچهرچشم_آذر #واروژان #عالیجناب_واروژان #عبدی_یمینی #کلاس_تئوری #ریتم #ریتمسازی
.
گرافیک در معنای لغت بمعنی ترسیم و نگارش است.
گرافیک در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد که در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد.منظور از چاپ انواع و اقسام چاپ است. گرافیک (قدیم) یا همان سنتی شامل خطاطی، نقاشی دو بعدی، کنده کاری می باشد که بیشترین شکل آن در آرایش کتابهاست که محصول کار نقاش، خوشنویس، تذهیب کار و جلدساز می‌باشد.
و اما گرافیک (نوین) یا مدرن علاوه بر کتاب آرایی در قسمت تبلیغات تجارتی، اعلانات دیواری و مطبوعاتی و نشان ها (لوگوها) وغیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم کاربرد دارد. مثل عنوان بندی فلم و تصاویر متحرک طراحی شده. هنر گرافیک نوین با مسائل ارتباط محیطی نیز تداخل دارد، پس این هنر علاوه بر خط ورنگ، به عناصر بصری دیگری چون حجم و نور کمک می گیرد.
گرافیک حیطه‌ای از هنرهای تجسمی است و دارای کاربردهای متنوع و گسترده‌ای میباشد. گرافیک یا به عبارت کاملتر طراحی گرافیک (Graphic design)، بکارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، پارچه، پلاستیک، نمایشگر رایانه، سنگ و … است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد. از جملهٔ این تکنیکها می‌توان به: عکاسی، اچینگ، نقاشی، روشهای مختلف چاپ اشاره نمود. در هنر طراحی گرافیک از عکس، تکنیکهای مختلف طراحی (مداد، کنته، ذغال، پاستل گچی، پاستل روغنی، قلم و مرکب، مداد رنگی)، تکنیکهای مختلف نقاشی (رنگ و روغن، آبرنگ، گواش، رنگهای آکریلیک)، کلاژ، انواع روشهای چاپ دستی (سیلک اسکرین و باتیک) و هرنوع روش خلق تصویر استفاده می‌شود.
تعریف جلالی : گرافیک یک اثر هنریست که میخواهد پیامی رااز طریق بصری در کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب برساند.
» در طراحی گرافیک، حیطه‌ها و تخصصهای مختلفی وجود دارد:
ارتباط بصری (Visual communication)- مانند:
طراحی پوستر
طراحی جلد
طراحی علامت (Sign)
طراحی نشان (Logo)
طراحی حروف
طراحی آگهی تبلیغاتی
صفحه آرایی برای کتاب و نشریه
طراحی صفحات وب
طراحی چاپ برای بسته‌بندی
طراحی تبلیغاتی (کاتالوگ، بروشور، فلدر، اوراق اداری و …)
تصویرسازی (Illustration)- مانند:
تصویرسازی برای کتابهای کودک، کتابهای علمی و آموزشی
تصویرسازی برای نشریات
طراحی نقشه و …
#کلاس_تئوری 
#گرافیک
. گرافیک در معنای لغت بمعنی ترسیم و نگارش است. گرافیک در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد که در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد.منظور از چاپ انواع و اقسام چاپ است. گرافیک (قدیم) یا همان سنتی شامل خطاطی، نقاشی دو بعدی، کنده کاری می باشد که بیشترین شکل آن در آرایش کتابهاست که محصول کار نقاش، خوشنویس، تذهیب کار و جلدساز می‌باشد. و اما گرافیک (نوین) یا مدرن علاوه بر کتاب آرایی در قسمت تبلیغات تجارتی، اعلانات دیواری و مطبوعاتی و نشان ها (لوگوها) وغیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم کاربرد دارد. مثل عنوان بندی فلم و تصاویر متحرک طراحی شده. هنر گرافیک نوین با مسائل ارتباط محیطی نیز تداخل دارد، پس این هنر علاوه بر خط ورنگ، به عناصر بصری دیگری چون حجم و نور کمک می گیرد. گرافیک حیطه‌ای از هنرهای تجسمی است و دارای کاربردهای متنوع و گسترده‌ای میباشد. گرافیک یا به عبارت کاملتر طراحی گرافیک (Graphic design)، بکارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، پارچه، پلاستیک، نمایشگر رایانه، سنگ و … است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد. از جملهٔ این تکنیکها می‌توان به: عکاسی، اچینگ، نقاشی، روشهای مختلف چاپ اشاره نمود. در هنر طراحی گرافیک از عکس، تکنیکهای مختلف طراحی (مداد، کنته، ذغال، پاستل گچی، پاستل روغنی، قلم و مرکب، مداد رنگی)، تکنیکهای مختلف نقاشی (رنگ و روغن، آبرنگ، گواش، رنگهای آکریلیک)، کلاژ، انواع روشهای چاپ دستی (سیلک اسکرین و باتیک) و هرنوع روش خلق تصویر استفاده می‌شود. تعریف جلالی : گرافیک یک اثر هنریست که میخواهد پیامی رااز طریق بصری در کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب برساند. » در طراحی گرافیک، حیطه‌ها و تخصصهای مختلفی وجود دارد: ارتباط بصری (Visual communication)- مانند: طراحی پوستر طراحی جلد طراحی علامت (Sign) طراحی نشان (Logo) طراحی حروف طراحی آگهی تبلیغاتی صفحه آرایی برای کتاب و نشریه طراحی صفحات وب طراحی چاپ برای بسته‌بندی طراحی تبلیغاتی (کاتالوگ، بروشور، فلدر، اوراق اداری و …) تصویرسازی (Illustration)- مانند: تصویرسازی برای کتابهای کودک، کتابهای علمی و آموزشی تصویرسازی برای نشریات طراحی نقشه و … #کلاس_تئوری #گرافیک
.
هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند. همچنین می‌توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبایی است. از مهم‌ترین رشته‌های هنری می‌توان به هنرهای تجسمی (نقاشی، طراحی، تندیس‌گری، عکاسی و چاپ)، هنرهای نمایشی (تئاتر و رقص)، موسیقی، ادبیات (شعر، داستان)، سینما و معماری اشاره کرد. واژهٔ هنر در زبان سانسکریت، ترکیبی از دو کلمهٔ «سو» به‌معنی نیک و «نر» یا «نره» به‌معنای زن و مرد است. در زبان اوستایی «س» به «ه» تبدیل شده و واژهٔ «هون» ایجاد گشته‌است که در زبان پهلوی یا فارسی میانه به شکل امروزی (هنر) درآمده‌است که به‌معنای انسان کامل و فرزانه است.
خب تا اینجا رو از ویکی پدیا نوشتم که کلیت کلمه رو داشته باشیم، ولی بنظر من هر چیز زیبایی که میبینیم و حس میکنیم همون «هنر» هست.
مخصوصا در طبیعت که روح انسان با هنرمندی خدا تازه میشه...
#کلاس_تئوری
#هنر 
#art
. هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی یا به‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند. همچنین می‌توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبایی است. از مهم‌ترین رشته‌های هنری می‌توان به هنرهای تجسمی (نقاشی، طراحی، تندیس‌گری، عکاسی و چاپ)، هنرهای نمایشی (تئاتر و رقص)، موسیقی، ادبیات (شعر، داستان)، سینما و معماری اشاره کرد. واژهٔ هنر در زبان سانسکریت، ترکیبی از دو کلمهٔ «سو» به‌معنی نیک و «نر» یا «نره» به‌معنای زن و مرد است. در زبان اوستایی «س» به «ه» تبدیل شده و واژهٔ «هون» ایجاد گشته‌است که در زبان پهلوی یا فارسی میانه به شکل امروزی (هنر) درآمده‌است که به‌معنای انسان کامل و فرزانه است. خب تا اینجا رو از ویکی پدیا نوشتم که کلیت کلمه رو داشته باشیم، ولی بنظر من هر چیز زیبایی که میبینیم و حس میکنیم همون «هنر» هست. مخصوصا در طبیعت که روح انسان با هنرمندی خدا تازه میشه... #کلاس_تئوری #هنر #art
.
سلام و عرض ادب
زهرا جعفرپور هستم، فارغ التحصیل رشته ی گرافیک_تصویرسازی⁦👩‍🎓⁩
تصمیم دارم تو این صفحه اطلاعاتی ک دارم و تکنیک هایی که بلدم در اختیار همراهانم قرار بدم، محصولات هنری‌م رو بفروشم و روزمرگی هامو بنویسم. ممنون میشم این صفحه رو اشتراک گزاری کنید💐
نکته ی مهمی که اول کار دوست دارم بگم اینه که تو هیچ چیز ادعایی ندارم😉
#کلاس_تئوری
#گرافیک
#اطلاعات
#آموزش
#هنر
#هنرمندان
#تصویرسازی
. سلام و عرض ادب زهرا جعفرپور هستم، فارغ التحصیل رشته ی گرافیک_تصویرسازی⁦👩‍🎓⁩ تصمیم دارم تو این صفحه اطلاعاتی ک دارم و تکنیک هایی که بلدم در اختیار همراهانم قرار بدم، محصولات هنری‌م رو بفروشم و روزمرگی هامو بنویسم. ممنون میشم این صفحه رو اشتراک گزاری کنید💐 نکته ی مهمی که اول کار دوست دارم بگم اینه که تو هیچ چیز ادعایی ندارم😉 #کلاس_تئوری #گرافیک #اطلاعات #آموزش #هنر #هنرمندان #تصویرسازی
#آموزشگاه_بازیگری_پندار 
چهارده قانون بازیگری
قانون اول:هدفی متعالی برگزیدن
قانون دوم:از حقیقت زندگی غافل نشو
قانون سوم:چیزی بیش یا کم از آنچه شایسته ی یک بازیگر است انجام مده
قانون چهارم:از عالم پیرامون خود اشباع شوید
قانون پنجم:بر صحنه همه چیز دروغین است مگر آن هنگام که شما آن را حقیقی بپندارید
قانون ششم:درک کن و دروغ مگو
قانون هفتم:طبیعت و جوهر اشیا را کشف کن
قانون هشتم :حقایق کوچک بیشمار را انجام دهید،یکی پس از دیگری
قانون نهم:حقیقت درونتان را آشکار کنید
قانون دهم:درک یک عمل زمانی برایت امکان پذیر می شود که بتوانی آن را در شرایط گوناگون انجام دهی

قانون یازدهم:روی صحنه احساس کلی و عمومی وجود ندارد
قانون دوازدهم:برای ساختن یک شخصیت تحول را مد نظر قرار بده

قانون سیزدهم:هر کس پرورده یک جامعه است و تحت نفوذ شیوه ی زندگی آن قرار دارد
آخرین قانون را فراموش نکن:بالاترین پاداش پیدا کردن خودت است.خودی که نمیشناختی.#استلا آدلر
#آموزش_بازیگری_استلا_آدلر#آموزش_بازیگری#هنرپیشه#یادگیری#آموزش#آموزشگاه#پندار#لرستان#بروجرد#آموزش_کارگردانی#آموزش_نمایشنامه_نویسی#انگیزشی#ایده#تمرین_بازیگری#کلاس_عملی#کلاس_تئوری#اجرا_تئاتر#بازیگر_سبنما#بازیگر_تئاتر#بازیگر#بازیگری#کلاس_بازیگری#هنر#هنرمند#هنرمندان#بازیگران#سیستم_متد#آوانگارد
#آموزشگاه_بازیگری_پندار چهارده قانون بازیگری قانون اول:هدفی متعالی برگزیدن قانون دوم:از حقیقت زندگی غافل نشو قانون سوم:چیزی بیش یا کم از آنچه شایسته ی یک بازیگر است انجام مده قانون چهارم:از عالم پیرامون خود اشباع شوید قانون پنجم:بر صحنه همه چیز دروغین است مگر آن هنگام که شما آن را حقیقی بپندارید قانون ششم:درک کن و دروغ مگو قانون هفتم:طبیعت و جوهر اشیا را کشف کن قانون هشتم :حقایق کوچک بیشمار را انجام دهید،یکی پس از دیگری قانون نهم:حقیقت درونتان را آشکار کنید قانون دهم:درک یک عمل زمانی برایت امکان پذیر می شود که بتوانی آن را در شرایط گوناگون انجام دهی قانون یازدهم:روی صحنه احساس کلی و عمومی وجود ندارد قانون دوازدهم:برای ساختن یک شخصیت تحول را مد نظر قرار بده قانون سیزدهم:هر کس پرورده یک جامعه است و تحت نفوذ شیوه ی زندگی آن قرار دارد آخرین قانون را فراموش نکن:بالاترین پاداش پیدا کردن خودت است.خودی که نمیشناختی.#استلا آدلر #آموزش_بازیگری_استلا_آدلر#آموزش_بازیگری#هنرپیشه#یادگیری#آموزش#آموزشگاه#پندار#لرستان#بروجرد#آموزش_کارگردانی#آموزش_نمایشنامه_نویسی#انگیزشی#ایده#تمرین_بازیگری#کلاس_عملی#کلاس_تئوری#اجرا_تئاتر#بازیگر_سبنما#بازیگر_تئاتر#بازیگر#بازیگری#کلاس_بازیگری#هنر#هنرمند#هنرمندان#بازیگران#سیستم_متد#آوانگارد
#آموزشگاه_بازیگری_پندار 
کارگردانی تئاتر
به طور معمول شخص کارگردان با توجه به شرایط سیاسی_اجتماعی و فرهنگی جامعه و با انگیزه های روحی ، روانی و سیاسی_اجتماعی و با توجه به قدرت کارگردانی خود و امکانات اجرایی و توان بازیگران و گروه نمایشنامه را برای اجرا انتخاب می کند .وظیفه اساسی کارگردان عبارتست از تفسیر و شناخت درونمایه نمایشنامه و آموزش و هدایت بازیگران .که بخش اول مربوط به این مرحله می باشد .
اصل اساسی کار کارگردان اینست که بفهمد چگونه یک نمایشنامه محتوای خودش را ارائه میدهد؟
باید میان فرم یعنی چگونگی ارائه مفهوم نمایش و خود نمایش یعنی آنچه در ساختار اثر است وجه تمایز عینی قائل شد .بنابراین پیش از هر کار باید ساختار هنری اثر بررسی شود زیرا در آن روندی دراماتیک جریان دارد و حوادث آن بر کاراکتر ها تاثیر می گذارد.
موقعیتها شاید کاملا عینی و برون گرا یا نه باشد مانند داستان های پلیسی و یا سمبولیک و فلسفی.
کارگردان با دانش و مهارت خود با استفاده از عوامل، نمایشنامه مکتوب را برای تماشاچی قابل فهم و دیدن میکند.
#کارگردانی#کارگردان#آموزش_کارگردانی#آموزشی_هنری#پندار#آموزشگاه#لرستان#بروجرد#بازیگری#بازیگر#آموزش_بازیگری#هنرپیشه#یادگیری#کلاس#کلاس_عملی#کلاس_تئوری#سیستم_متد#آموزش_نمایشنامه_نویسی#آموزش_هنری#هنرمند#هنرمندان#تئاتر#تئاتریها#بازیگری_سینما#آموزش_بازیگری_سینما#ایده#اجرا#بیان_بدن#بدن
#آموزشگاه_بازیگری_پندار کارگردانی تئاتر به طور معمول شخص کارگردان با توجه به شرایط سیاسی_اجتماعی و فرهنگی جامعه و با انگیزه های روحی ، روانی و سیاسی_اجتماعی و با توجه به قدرت کارگردانی خود و امکانات اجرایی و توان بازیگران و گروه نمایشنامه را برای اجرا انتخاب می کند .وظیفه اساسی کارگردان عبارتست از تفسیر و شناخت درونمایه نمایشنامه و آموزش و هدایت بازیگران .که بخش اول مربوط به این مرحله می باشد . اصل اساسی کار کارگردان اینست که بفهمد چگونه یک نمایشنامه محتوای خودش را ارائه میدهد؟ باید میان فرم یعنی چگونگی ارائه مفهوم نمایش و خود نمایش یعنی آنچه در ساختار اثر است وجه تمایز عینی قائل شد .بنابراین پیش از هر کار باید ساختار هنری اثر بررسی شود زیرا در آن روندی دراماتیک جریان دارد و حوادث آن بر کاراکتر ها تاثیر می گذارد. موقعیتها شاید کاملا عینی و برون گرا یا نه باشد مانند داستان های پلیسی و یا سمبولیک و فلسفی. کارگردان با دانش و مهارت خود با استفاده از عوامل، نمایشنامه مکتوب را برای تماشاچی قابل فهم و دیدن میکند. #کارگردانی#کارگردان#آموزش_کارگردانی#آموزشی_هنری#پندار#آموزشگاه#لرستان#بروجرد#بازیگری#بازیگر#آموزش_بازیگری#هنرپیشه#یادگیری#کلاس#کلاس_عملی#کلاس_تئوری#سیستم_متد#آموزش_نمایشنامه_نویسی#آموزش_هنری#هنرمند#هنرمندان#تئاتر#تئاتریها#بازیگری_سینما#آموزش_بازیگری_سینما#ایده#اجرا#بیان_بدن#بدن
همراهان عزیز، قرار که در این پیج تئوری موسیقی و مطالب مفید آموزشی به طور مستمر ارائه بشه.
اگر احساس می کنید برای شما مفید است، با ما باشید و اگر دوستی را میشناسید که این مطالب برایش مفید و جالب است، ایشان را زیر این پست تگ کنید
#تئوری_موسیقی 
#آموزش_موسیقی
#کلاس_موسیقی
#موسیقی_آنلاین
#کلاس_تئوری 
#نت_موسیقی 
#موزیک
#مبانی_موسیقی
همراهان عزیز، قرار که در این پیج تئوری موسیقی و مطالب مفید آموزشی به طور مستمر ارائه بشه. اگر احساس می کنید برای شما مفید است، با ما باشید و اگر دوستی را میشناسید که این مطالب برایش مفید و جالب است، ایشان را زیر این پست تگ کنید #تئوری_موسیقی #آموزش_موسیقی #کلاس_موسیقی #موسیقی_آنلاین #کلاس_تئوری #نت_موسیقی #موزیک #مبانی_موسیقی
⛸
فدراسیون اسکیت در نظر دارد يک دوره كلاس تئوری مربيگری درجه ٣ عمومی پيش نياز مربيگری در تمامی رشته های ورزشی را به صورت غيرحضوری(آنلاين) برگزار نماید.
+ در تاريخ ١٥ لغايت ١٧ ارديبهشت ماه ١٣٩٩
+ از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر
+ مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه
+ ثبت نام از طريق سايت فدراسيون:
www.iranskating.ir
+ ارتباط از طریق:
Inst: ir_skatingfed

#ایران #فدراسیون #هیات_اسکیت #کلاس_تئوری #مربیگری #علوم_ورزشی #پیش_به_سوی_ایران_فعال #comaching
⛸ فدراسیون اسکیت در نظر دارد يک دوره كلاس تئوری مربيگری درجه ٣ عمومی پيش نياز مربيگری در تمامی رشته های ورزشی را به صورت غيرحضوری(آنلاين) برگزار نماید. + در تاريخ ١٥ لغايت ١٧ ارديبهشت ماه ١٣٩٩ + از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر + مهلت ثبت نام تا شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه + ثبت نام از طريق سايت فدراسيون: www.iranskating.ir + ارتباط از طریق: Inst: ir_skatingfed #ایران #فدراسیون #هیات_اسکیت #کلاس_تئوری #مربیگری #علوم_ورزشی #پیش_به_سوی_ایران_فعال #comaching
دوستان عزیزی که مایل به ثبت‌نام هستند می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند
ضمنا گواهینامه پایان دوره این عزیزان با مهر موسسه و امضای مدیرمسئول، به آدرس آنها پست خواهد شد.
#آموزش_آنلاین 
#کلاس_تئوری 
#کلاس_ریتم 
#نوازندگی_ارگ 
#نوازندگی_کیبورد 
#ارگنوازی
#کلاس_ارگ
#کلاس_کیبورد
#مدرسه_کیبورد
دوستان عزیزی که مایل به ثبت‌نام هستند می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند ضمنا گواهینامه پایان دوره این عزیزان با مهر موسسه و امضای مدیرمسئول، به آدرس آنها پست خواهد شد. #آموزش_آنلاین #کلاس_تئوری #کلاس_ریتم #نوازندگی_ارگ #نوازندگی_کیبورد #ارگنوازی #کلاس_ارگ #کلاس_کیبورد #مدرسه_کیبورد
🏆باشگاه فرهنگی ورزشی ستاره اطلس کاشان🏆 🏆Atlas star cultural sports club of kashan🏆 ⚽️امکانات باشگاه فرهنگی ورزشی ستاره اطلس ⚽️atlas star Club Facilities

#آقایان
#بانوان
#فوتبال
#فوتسال
#ثبت_نام
#تمرین
#آموزش 
#مسابقات
#دوستانه
#آکادمی
#فوتبال_ساحلی
#جدیدترین_امکانات
#شهرستان
#استان
#کشور
#لیگ۳
#لیگ۲
#لیگ۱
#لیگ_برتر
#بدنسازی
#ماساژ
#استخر
#خوابگاه
#اردو
#پاداش
#کلاس_تئوری
🏆باشگاه فرهنگی ورزشی ستاره اطلس کاشان🏆 🏆Atlas star cultural sports club of kashan🏆 ⚽️امکانات باشگاه فرهنگی ورزشی ستاره اطلس ⚽️atlas star Club Facilities #آقایان #بانوان #فوتبال #فوتسال #ثبت_نام #تمرین #آموزش #مسابقات #دوستانه #آکادمی #فوتبال_ساحلی #جدیدترین_امکانات #شهرستان #استان #کشور #لیگ۳ #لیگ۲ #لیگ۱ #لیگ_برتر #بدنسازی #ماساژ #استخر #خوابگاه #اردو #پاداش #کلاس_تئوری
👆 کلاس آنالیز و تحلیل سیستم های کار شده رده جوانان باشگاه فراز .
.
#فوتسال #جوانان #فراز #درگزین #شهرقروه #کلاس_آنالیز #کلاس_تئوری #سیستم_فوتسال #دانش_افزایی
👆 کلاس آنالیز و تحلیل سیستم های کار شده رده جوانان باشگاه فراز . . #فوتسال #جوانان #فراز #درگزین #شهرقروه #کلاس_آنالیز #کلاس_تئوری #سیستم_فوتسال #دانش_افزایی
#کلاس_تئوری 
تمرینات ذهنی و توضیح آنچه که مربی از بازیکن میخواهد با توجه تصویر ساری صحیح در کلاس های تئوری ، نقش بسزایی در پیشرفت یک ورزشکار را دارد. 🔶️ کانون فرهنگی ورزشی والیبال طاهر با توجه به یک دهه سابقه درخشان در غربالگری و پرورش بازیکنان، برنامه های مدونی را برای تقویت ذهنی بازیکنان در کنار تقویت جسمی آنان اجرا مینماید.

#کانون_والیبال_طاهر 
#حرفه_ای_کار_میکنیم_زیرا_علمی_آموخته_ایم 
#ورزش
#والیبال
#ایران
#تهران
#فدراسیون_والیبال
@irivf
#کلاس_تئوری تمرینات ذهنی و توضیح آنچه که مربی از بازیکن میخواهد با توجه تصویر ساری صحیح در کلاس های تئوری ، نقش بسزایی در پیشرفت یک ورزشکار را دارد. 🔶️ کانون فرهنگی ورزشی والیبال طاهر با توجه به یک دهه سابقه درخشان در غربالگری و پرورش بازیکنان، برنامه های مدونی را برای تقویت ذهنی بازیکنان در کنار تقویت جسمی آنان اجرا مینماید. #کانون_والیبال_طاهر #حرفه_ای_کار_میکنیم_زیرا_علمی_آموخته_ایم #ورزش #والیبال #ایران #تهران #فدراسیون_والیبال @irivf
↙️کلیپ ارسالی↘️ 🔸️از کلاس تئوری والیبال در دو گروه ۱ و ۲که تصاویر ارسالی مربوط به گروه ۲ هست که تقریبا نفرات نصف گروه ۱ هستند.
🔹️در این جلسه از کلاس به آنالیز حرکت پاسور و همچنین آموزش اسپک و دفاع پرداخته شد و بازیکنان نسبت به توضیحات داده شده برداشت خود از تصاویر را روی کاغذ آوردند.
🚫 لازم به ذکر است توضیحات هر تصویر با توجه به رده های سنی از مبتدی به متوسط و پیشرفته در حال تغییر میباشد.
⭕ در پایان جلسه ، از هر دو رده امتحان کتبی گرفته شد .

#کانون_والیبال_طاهر 
#حرفه_ای_کار_میکنیم_زیرا_علمی_آموخته_ایم
#والیبال
#کلاس_تئوری
#مربی_مجرب
#علم_روز
#با_ما_به_آینده_ای_روشن_دست_یابید

@irivf
↙️کلیپ ارسالی↘️ 🔸️از کلاس تئوری والیبال در دو گروه ۱ و ۲که تصاویر ارسالی مربوط به گروه ۲ هست که تقریبا نفرات نصف گروه ۱ هستند. 🔹️در این جلسه از کلاس به آنالیز حرکت پاسور و همچنین آموزش اسپک و دفاع پرداخته شد و بازیکنان نسبت به توضیحات داده شده برداشت خود از تصاویر را روی کاغذ آوردند. 🚫 لازم به ذکر است توضیحات هر تصویر با توجه به رده های سنی از مبتدی به متوسط و پیشرفته در حال تغییر میباشد. ⭕ در پایان جلسه ، از هر دو رده امتحان کتبی گرفته شد . #کانون_والیبال_طاهر #حرفه_ای_کار_میکنیم_زیرا_علمی_آموخته_ایم #والیبال #کلاس_تئوری #مربی_مجرب #علم_روز #با_ما_به_آینده_ای_روشن_دست_یابید @irivf
🔴بازتاب خبر برگزاری دوره تئوری مربیگری درجه ۲ به میزبانی هیات هاکی شهرستان خمینی شهر در شبکه اصفهان
لازم به ذکر است این دوره برای اولین بار در تاریخ ورزش شهرستان خمینی شهر و به همت هیات هاکی این شهرستان برگزار شده است.
#فدراسیون_هاکی#کلاس_تئوری#کلاس_مربیگری#هاکی_آنلاین#هاکی#هاکی_خمینی_شهر#هاکی_اصفهان#asiahockey#fihhockey#hockey#hockeyselfie#hockeylove#coach
@hockey_online_iran 
@iranhockey.federation 
@hockey_khomeinishahr 
@hockey_isfahan 
@asiahockey 
@fihockey 
@dr_bahram_ghadimi 
@hassan.abazari
🔴بازتاب خبر برگزاری دوره تئوری مربیگری درجه ۲ به میزبانی هیات هاکی شهرستان خمینی شهر در شبکه اصفهان لازم به ذکر است این دوره برای اولین بار در تاریخ ورزش شهرستان خمینی شهر و به همت هیات هاکی این شهرستان برگزار شده است. #فدراسیون_هاکی#کلاس_تئوری#کلاس_مربیگری#هاکی_آنلاین#هاکی#هاکی_خمینی_شهر#هاکی_اصفهان#asiahockey#fihhockey#hockey#hockeyselfie#hockeylove#coach @hockey_online_iran @iranhockey.federation @hockey_khomeinishahr @hockey_isfahan @asiahockey @fihockey @dr_bahram_ghadimi @hassan.abazari
جلسه ی خصوصی علائم هشدار در باداري برای مادر 
عزيزمون . 😉

امیدوارم خیلی زود خانوم گلايي رو که تئوری های قبل 
بارداريشون رو تو مرکز گذروندن توی این کلاسا ببینیم و بهشون بگیم مامان 👼👼👼 یادتون باشه عزیزاي دلم 
ما خانوما خودمونیم که 
باید به خودمون احترام 
بذاریم . تمام این برنامه ها 
اتفاقا برای حال خوب 
زنان سرزمينمون هست 
که توی این زمینه براشون کم 
کاری شده . ما کنارتون 
هستیم تا بارداری آرومی 
رو بگذرونيد . یا علی 
بگین و دوره هاتون رو 
شروع کنید💪💪 هرجای ایران 
باشید با ما ساپورتين 😍😘 #کلاس_تئوری#یوگا#زایمان #بارداری _ایمن #مادر #شاد #تیم #تخصصی#ارغوان یار #ماما #ماماي_همراه#
جلسه ی خصوصی علائم هشدار در باداري برای مادر عزيزمون . 😉 امیدوارم خیلی زود خانوم گلايي رو که تئوری های قبل بارداريشون رو تو مرکز گذروندن توی این کلاسا ببینیم و بهشون بگیم مامان 👼👼👼 یادتون باشه عزیزاي دلم ما خانوما خودمونیم که باید به خودمون احترام بذاریم . تمام این برنامه ها اتفاقا برای حال خوب زنان سرزمينمون هست که توی این زمینه براشون کم کاری شده . ما کنارتون هستیم تا بارداری آرومی رو بگذرونيد . یا علی بگین و دوره هاتون رو شروع کنید💪💪 هرجای ایران باشید با ما ساپورتين 😍😘 #کلاس_تئوری#یوگا#زایمان #بارداری _ایمن #مادر #شاد #تیم #تخصصی#ارغوان یار #ماما #ماماي_همراه#
برگزاری اولین دوره کلاس های آموزشی تئوری و عملی مقدماتی فنی و ایمنی خودرو 👩‍🎓ویژه بانوان👩‍🎓 به همت انجمن موتورسواری و اتومبيلراني استان البرز
خدارو شکر میکنیم که همیشه در عرصه های مختلف پیش قدم و ثابت قدیم بودیم به لطف دوستان بسیار خوب و حامیان ارزشمند که به زودی 14 دوره عمومی و تخصصی تدوین کردیم که اعلام می‌کنیم و انشالله به مرحله عملیاتی خواهیم رسوند
#کلاس_آموزشی #ویژه_بانوان #کلاس_ایمنی #کلاس_فنی #مدرک_رسمی ##بانوان_مکانیک #انجمن_موتورسواری_اتومبیلرانی_کارگری_البرز #هیات_ورزش_کارگران_البرز #فدراسیون_کارگران_کشور #فنی_حرفه_ای
#کلاس_تئوری #کلاس_عملی
#دوره_مقدماتی #دوره_پیشرفته #بانوان_علاقه_مند_اتومبیلرانی
برگزاری اولین دوره کلاس های آموزشی تئوری و عملی مقدماتی فنی و ایمنی خودرو 👩‍🎓ویژه بانوان👩‍🎓 به همت انجمن موتورسواری و اتومبيلراني استان البرز خدارو شکر میکنیم که همیشه در عرصه های مختلف پیش قدم و ثابت قدیم بودیم به لطف دوستان بسیار خوب و حامیان ارزشمند که به زودی 14 دوره عمومی و تخصصی تدوین کردیم که اعلام می‌کنیم و انشالله به مرحله عملیاتی خواهیم رسوند #کلاس_آموزشی #ویژه_بانوان #کلاس_ایمنی #کلاس_فنی #مدرک_رسمی ##بانوان_مکانیک #انجمن_موتورسواری_اتومبیلرانی_کارگری_البرز #هیات_ورزش_کارگران_البرز #فدراسیون_کارگران_کشور #فنی_حرفه_ای #کلاس_تئوری #کلاس_عملی #دوره_مقدماتی #دوره_پیشرفته #بانوان_علاقه_مند_اتومبیلرانی
برگزاری اولین دوره کلاس های آموزشی تئوری و عملی مقدماتی فنی و ایمنی خودرو 👩‍🎓ویژه بانوان👩‍🎓 به همت انجمن موتورسواری و اتومبيلراني استان البرز
خدارو شکر میکنیم که همیشه در عرصه های مختلف پیش قدم و ثابت قدیم بودیم به لطف دوستان بسیار خوب و حامیان ارزشمند که به زودی 14 دوره عمومی و تخصصی تدوین کردیم که اعلام می‌کنیم و انشالله به مرحله عملیاتی خواهیم رسوند
#کلاس_آموزشی #ویژه_بانوان #کلاس_ایمنی #کلاس_فنی #مدرک_رسمی ##بانوان_مکانیک #انجمن_موتورسواری_اتومبیلرانی_کارگری_البرز #هیات_ورزش_کارگران_البرز #فدراسیون_کارگران_کشور #فنی_حرفه_ای
#کلاس_تئوری #کلاس_عملی
#دوره_مقدماتی #دوره_پیشرفته #بانوان_علاقه_مند_اتومبیلرانی
برگزاری اولین دوره کلاس های آموزشی تئوری و عملی مقدماتی فنی و ایمنی خودرو 👩‍🎓ویژه بانوان👩‍🎓 به همت انجمن موتورسواری و اتومبيلراني استان البرز خدارو شکر میکنیم که همیشه در عرصه های مختلف پیش قدم و ثابت قدیم بودیم به لطف دوستان بسیار خوب و حامیان ارزشمند که به زودی 14 دوره عمومی و تخصصی تدوین کردیم که اعلام می‌کنیم و انشالله به مرحله عملیاتی خواهیم رسوند #کلاس_آموزشی #ویژه_بانوان #کلاس_ایمنی #کلاس_فنی #مدرک_رسمی ##بانوان_مکانیک #انجمن_موتورسواری_اتومبیلرانی_کارگری_البرز #هیات_ورزش_کارگران_البرز #فدراسیون_کارگران_کشور #فنی_حرفه_ای #کلاس_تئوری #کلاس_عملی #دوره_مقدماتی #دوره_پیشرفته #بانوان_علاقه_مند_اتومبیلرانی
.
آقای بابک سالمی 
مدرس سنتور ، سلفژ و تئوری موسیقی

بابل.خیابان مدرس.حد فاصل چهارراه گنجینه و بانک پارسیان. مدرس ۱۳

۳۲۲۲۳۱۲۵
۳۲۲۹۷۷۲۹

@babaksalemi
📸@niazartwork

#موسیقی#موسیقی_ایرانی#سنتور_نوازی#موسیقی_سنتی#کلاس_سنتور#سلفژ#تربیت_شنیداری#اموزش_سنتور#کلاس_تئوری#تکنوازی_سنتور#کانون_موسیقی_عارف_بابل#بابل#بابلیها
. آقای بابک سالمی مدرس سنتور ، سلفژ و تئوری موسیقی بابل.خیابان مدرس.حد فاصل چهارراه گنجینه و بانک پارسیان. مدرس ۱۳ ۳۲۲۲۳۱۲۵ ۳۲۲۹۷۷۲۹ @babaksalemi 📸@niazartwork #موسیقی#موسیقی_ایرانی#سنتور_نوازی#موسیقی_سنتی#کلاس_سنتور#سلفژ#تربیت_شنیداری#اموزش_سنتور#کلاس_تئوری#تکنوازی_سنتور#کانون_موسیقی_عارف_بابل#بابل#بابلیها
🎤 كلاس آناليز باشگاه فوتسال فراز قروه درگزين 🎬
. ✍️ در راستاي جمع بندي تابستان و ارزيابي گذشته و ارائه چشم اندازهاي آينده طبق برنامه قبلي باشگاه فراز در روز شنبه كلاس آناليز ترتيب خواهد داد و در آن مسائل مهم باشگاه و مسائل مربوط به تاكتيك و روانشناسي فوتبال مربوط به بازيكنان را تحليل خواهد كرد.
. 👈 شنبه 1398/06/23
👈 كانون شاهد قروه درگزين 👈 ساعت 14
. 🔹 حضور بازيكنان اجباري ميباشد ❗️
.
 #futsal #faraz #hamedan #qurveh #ghorveh #کنفرانس #کلاس_تئوری #کلاس_آنالیز
🎤 كلاس آناليز باشگاه فوتسال فراز قروه درگزين 🎬 . ✍️ در راستاي جمع بندي تابستان و ارزيابي گذشته و ارائه چشم اندازهاي آينده طبق برنامه قبلي باشگاه فراز در روز شنبه كلاس آناليز ترتيب خواهد داد و در آن مسائل مهم باشگاه و مسائل مربوط به تاكتيك و روانشناسي فوتبال مربوط به بازيكنان را تحليل خواهد كرد. . 👈 شنبه 1398/06/23 👈 كانون شاهد قروه درگزين 👈 ساعت 14 . 🔹 حضور بازيكنان اجباري ميباشد ❗️ . #futsal #faraz #hamedan #qurveh #ghorveh #کنفرانس #کلاس_تئوری #کلاس_آنالیز
.
یک پایان شاد و خاطره انگیز بعد از کلاس تئوری با جمعی از هنرجویان عزیزم.
#مجید_واصفی 
#اموزشگاه_هنر 
#دلنوازان 
#کلاس_تئوری
#آموزشگاه_موومان
#majidvasefi 
#art_academy
. یک پایان شاد و خاطره انگیز بعد از کلاس تئوری با جمعی از هنرجویان عزیزم. #مجید_واصفی #اموزشگاه_هنر #دلنوازان #کلاس_تئوری #آموزشگاه_موومان #majidvasefi #art_academy
آموزش Bass Chord روی کیبورد توسط استاد معین کوهی
روزهای تدریس: شنبه و سه شنبه
#معین_کوهی
#کیبوردیست 
#کیبورد 
#ارگ
#ارگنوازی 
#آکوردشناسی 
#مدرسه_کیبورد 
#آکورد
#آکوردگیری 
#باس
#هنرپارسه 
#کلاس_تئوری
آموزش Bass Chord روی کیبورد توسط استاد معین کوهی روزهای تدریس: شنبه و سه شنبه #معین_کوهی #کیبوردیست #کیبورد #ارگ #ارگنوازی #آکوردشناسی #مدرسه_کیبورد #آکورد #آکوردگیری #باس #هنرپارسه #کلاس_تئوری
مشاوره مستقیم فکری و خود آگاهی ذهنی
مدرس:mr.jeetkunedo
#کلاس_موفقیت
#کلاس_تئوری #آرامش #آرامش_ذهنی #ذهن#جیت_کان_دو #جیتکاندو
#mrjeetkunedo
مشاوره مستقیم فکری و خود آگاهی ذهنی مدرس:mr.jeetkunedo #کلاس_موفقیت #کلاس_تئوری #آرامش #آرامش_ذهنی #ذهن#جیت_کان_دو #جیتکاندو #mrjeetkunedo
مشاوره مستقیم فکری و خود آگاهی ذهنی
مدرس:mr.jeetkunedo
#آرامش_ذهنی
#آرامش 
#کلاس_تئوری 
#کلاس_موفقیت
#ذهن
#جیت_کان_دو
#جیتکاندو
#mrjeetkunedo
مشاوره مستقیم فکری و خود آگاهی ذهنی مدرس:mr.jeetkunedo #آرامش_ذهنی #آرامش #کلاس_تئوری #کلاس_موفقیت #ذهن #جیت_کان_دو #جیتکاندو #mrjeetkunedo
برگزاری کلاس های تئوری در دفتر باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین چابکسر 👌شرکت در کلاس های رایگان تئوری باشگاه را به گروه های سنی بالای 8 سال پیشنهاد می کنیم. ✅بررسی سیستم های بازی به صورت تصویری
🔸تاکتیک ها
🔹دفاع تیمی
♦️انتقال از دفاع به حمله
🔸چگونگی استفاده از هوش و خلاقیت 🔹آگاهی محیطی ♦️غلبه بر استرس و کم رویی
🔸حفظ خونسردی 🔹اعتماد به نفس
♦️رعایت اصول اخلاقی و جوانمردی 🔸رعایت اصول تغذیه، تأکید بر ساعت خواب منظم، نگاه حرفه ای به ورزش و موارد بسیار دیگر... 👌 از جمله موارد مهمی هستند که به آن ها خواهیم پرداخت. 👌بنابراین از اولیای محترم انتظار داریم که همکاری لازمه را با باشگاه در جهت شرکت در کلاس های مفید تئوری داشته باشند 🙏🌷 🔸دفتر باشگاه شاهین با امکانات اولیه مناسب پذیرای ورزشکاران عزیزمان🌷

#رویای_خودتان_را_در_محیطی_آرام_وحرفه_ای_دنبال_کنید

#کلاس_تئوری

#روابط_عمومی_باشگاه_فرهنگی_ورزشی_شاهین_چابکسر
برگزاری کلاس های تئوری در دفتر باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین چابکسر 👌شرکت در کلاس های رایگان تئوری باشگاه را به گروه های سنی بالای 8 سال پیشنهاد می کنیم. ✅بررسی سیستم های بازی به صورت تصویری 🔸تاکتیک ها 🔹دفاع تیمی ♦️انتقال از دفاع به حمله 🔸چگونگی استفاده از هوش و خلاقیت 🔹آگاهی محیطی ♦️غلبه بر استرس و کم رویی 🔸حفظ خونسردی 🔹اعتماد به نفس ♦️رعایت اصول اخلاقی و جوانمردی 🔸رعایت اصول تغذیه، تأکید بر ساعت خواب منظم، نگاه حرفه ای به ورزش و موارد بسیار دیگر... 👌 از جمله موارد مهمی هستند که به آن ها خواهیم پرداخت. 👌بنابراین از اولیای محترم انتظار داریم که همکاری لازمه را با باشگاه در جهت شرکت در کلاس های مفید تئوری داشته باشند 🙏🌷 🔸دفتر باشگاه شاهین با امکانات اولیه مناسب پذیرای ورزشکاران عزیزمان🌷 #رویای_خودتان_را_در_محیطی_آرام_وحرفه_ای_دنبال_کنید #کلاس_تئوری #روابط_عمومی_باشگاه_فرهنگی_ورزشی_شاهین_چابکسر
اجرای دیگری از امیر بروشکی
اکسیژن ۴
اثر نابغه موسیقی الکترونیک، ژان میشل ژار
علاقه‌مندان به فراگیری این سبک از موسیقی می‌توانند روزهای شنبه و چهارشنبه از کلاسهای استاد بروشکی در مدرسه کیبورد هنر پارسه استفاده نمایند
#کلاس_کیبورد 
#آموزش_کیبورد 
#کیبورد 
#کیبوردیست 
#ارگ
#ارگنوازی 
#نوازندگی
#کیبورد_نوازی
#آموزش_ارگ
#کلاس_تئوری 
#کلاس_موسیقی
اجرای دیگری از امیر بروشکی اکسیژن ۴ اثر نابغه موسیقی الکترونیک، ژان میشل ژار علاقه‌مندان به فراگیری این سبک از موسیقی می‌توانند روزهای شنبه و چهارشنبه از کلاسهای استاد بروشکی در مدرسه کیبورد هنر پارسه استفاده نمایند #کلاس_کیبورد #آموزش_کیبورد #کیبورد #کیبوردیست #ارگ #ارگنوازی #نوازندگی #کیبورد_نوازی #آموزش_ارگ #کلاس_تئوری #کلاس_موسیقی
گاه پیش میاد که بعضی از هنرجوها عطش زیادی برای آهنگ زدن دارند و حوصله تمرین نت خوانی را ندارند. بنا به تجربه دیده‌ام که بهترین روش می‌تونه این باشه که سخت نگیریم و مدتی باهاشون فقط ملودی کار کنیم و حتی باهاشون همنوازی کنیم، بعد از مدتی خودشون تمایل پیدا میکنن که آکورد بگیرند و از روی نت بزنن. البته باید مواظب باشیم که هنرجو به قول معروف خراب نشه و خالتور بار نیاد.
این دو ویدئو نمونه‌ای از تمرینات کلاسی پارسال است که توی آرشیو پیدا کردم، به زودی ویدئوی جدیدی از ایشان قرار خواهیم داد تا تغییر را مشاهده کنید
#آموزش_کیبورد 
#آموزش_ارگ
#کیبورد 
#کیبوردیست 
#کلاس_کیبورد 
#کلاس_تئوری 
#نوازندگی_کیبورد 
#ارگنوازی
#متد_آموزش_کیبورد
#ارگستان
#مدرسه_کیبورد
#هنرپارسه
#مجیدبهبهانی
#majid_hosseinali_behbahani
#method_of_keyboard
گاه پیش میاد که بعضی از هنرجوها عطش زیادی برای آهنگ زدن دارند و حوصله تمرین نت خوانی را ندارند. بنا به تجربه دیده‌ام که بهترین روش می‌تونه این باشه که سخت نگیریم و مدتی باهاشون فقط ملودی کار کنیم و حتی باهاشون همنوازی کنیم، بعد از مدتی خودشون تمایل پیدا میکنن که آکورد بگیرند و از روی نت بزنن. البته باید مواظب باشیم که هنرجو به قول معروف خراب نشه و خالتور بار نیاد. این دو ویدئو نمونه‌ای از تمرینات کلاسی پارسال است که توی آرشیو پیدا کردم، به زودی ویدئوی جدیدی از ایشان قرار خواهیم داد تا تغییر را مشاهده کنید #آموزش_کیبورد #آموزش_ارگ #کیبورد #کیبوردیست #کلاس_کیبورد #کلاس_تئوری #نوازندگی_کیبورد #ارگنوازی #متد_آموزش_کیبورد #ارگستان #مدرسه_کیبورد #هنرپارسه #مجیدبهبهانی #majid_hosseinali_behbahani #method_of_keyboard
Hello
Lionel Richie
اجرا: استاد امیر بروشکی
روزهای تدریس در آکادمی هنرپارسه: چهارشنبه
#امیر_بروشکی 
#امیربروشکی 
#آموزش_کیبورد 
#کیبورد 
#کیبوردیست 
#پیانو
#تدرس_پیانو 
#کلاس_تئوری 
#موسیقی 
#مدرسه_کیبورد 
#کلاس_کیبورد 
@amirbroushaki.piano 
@amirbroushaki_piano
این روزها با شرایط کنونی زندگی، امکان همنوازی برای همه مهیا نیست، یکی از تمریناتی که می‌تونه برای تقویت همنوازی در بخش ملودی و همراهی مفید باشه اینه که هنرجو روی موزیک اصلی نوازندگی کنه
آنچه که در ویدئوی بالا می‌بینید قسمتی از تمرین خانم آندیا کاظمی است که درحال پیداکردن خط ملودی است. این تمرین می‌تونه به آکورد و ریتم و باس هم تعمیم پیدا کنه
#آموزش_کیبورد #مدرسه_کیبورد 
#هنرپارسه #کلاس_تئوری #کلاس_کیبورد #ارگنوازی #متد_آموزش_کیبورد #کیبوردیست #تمرین
این روزها با شرایط کنونی زندگی، امکان همنوازی برای همه مهیا نیست، یکی از تمریناتی که می‌تونه برای تقویت همنوازی در بخش ملودی و همراهی مفید باشه اینه که هنرجو روی موزیک اصلی نوازندگی کنه آنچه که در ویدئوی بالا می‌بینید قسمتی از تمرین خانم آندیا کاظمی است که درحال پیداکردن خط ملودی است. این تمرین می‌تونه به آکورد و ریتم و باس هم تعمیم پیدا کنه #آموزش_کیبورد #مدرسه_کیبورد #هنرپارسه #کلاس_تئوری #کلاس_کیبورد #ارگنوازی #متد_آموزش_کیبورد #کیبوردیست #تمرین
.
مراسم اختتامیه کلاس مربیگری بدنسازی عملی درجه 3 با حضوردکتر پهلوان ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل و حاج آقا ابولقاسمی ریاست محترم هیات بدنسازی استان مازندران و هیات همراه و حاج آقا رحمانی ریاست محترم هیات بدنسازی شهرستان آمل و آقای نیما کوهستانی معاون محترم شهردار شهرستان آمل
.
.
#کلاس_عملی #کلاس_تغذیه #اختتامیه #کلاس_تئوری 
#کلاس_مربیگری_پرورش_اندام#مازندارن #آمل#سمینار_تخصصی #سمینار_بدنسازی #بدنسازی_بانوان #بدنسازی_آقایان#فیتنس #زندگی_سالم
#amol
. مراسم اختتامیه کلاس مربیگری بدنسازی عملی درجه 3 با حضوردکتر پهلوان ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل و حاج آقا ابولقاسمی ریاست محترم هیات بدنسازی استان مازندران و هیات همراه و حاج آقا رحمانی ریاست محترم هیات بدنسازی شهرستان آمل و آقای نیما کوهستانی معاون محترم شهردار شهرستان آمل . . #کلاس_عملی #کلاس_تغذیه #اختتامیه #کلاس_تئوری #کلاس_مربیگری_پرورش_اندام#مازندارن #آمل#سمینار_تخصصی #سمینار_بدنسازی #بدنسازی_بانوان #بدنسازی_آقایان#فیتنس #زندگی_سالم #amol
‌
🔸ورزش آبادان
🔻هیات اسکواش منطقه آزاد اروند برگزار می نماید
🔹کلاس تئوری مربیگری درجه ۳
🔹ویژه کلیه رشته های ورزشی
‌
‌
‌
‌
‌
#ورزش_آبادان #ورزش_اروند #آبادان #منطقه_آزاد_اروند #کلاس_تئوری #اسکواش #هفته_تربیت_بدنی
‌ 🔸ورزش آبادان 🔻هیات اسکواش منطقه آزاد اروند برگزار می نماید 🔹کلاس تئوری مربیگری درجه ۳ 🔹ویژه کلیه رشته های ورزشی ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #ورزش_آبادان #ورزش_اروند #آبادان #منطقه_آزاد_اروند #کلاس_تئوری #اسکواش #هفته_تربیت_بدنی
🔸️ورزش آبادان
🔻امروز ۲۳مرداد ۹۷ کلاس درجه ۳ شنا بانوان منطقه آزاد اروند در استخر خلیج فارس آبادان برگزار گردید
‌
‌
‌
#ورزش_آبادان #ورزش_اروند #آبادان #منطقه_آزاد_اروند #شنا #کلاس_تئوری
🔸️ورزش آبادان 🔻امروز ۲۳مرداد ۹۷ کلاس درجه ۳ شنا بانوان منطقه آزاد اروند در استخر خلیج فارس آبادان برگزار گردید ‌ ‌ ‌ #ورزش_آبادان #ورزش_اروند #آبادان #منطقه_آزاد_اروند #شنا #کلاس_تئوری
Theory class👌🏻
کلاس تئوری غواصی 👌🏻
مرور دروس یک ستاره 🌟
دو ستاره🌟🌟
سه ستاره 🌟🌟🌟
جمعه ۱۲ مرداد ماه 💪🏻
🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟
پ.ن: یک روز خوب و پر بار در کنار هنرجویان علاقمند به غواصی 👏🏼😊 به امید موفقیت تک تک شما عزیزان👌🏻🌟
Enjoy Diving With Abkavan team💎
مدرسه ی بین المللی آبکاوان 
برگزار کننده ی دوره های آموزشی غواصی درسیستم های
CMAS & SSI & IANTD
دوره های تخصصی غواصی
•فری دایوینگ(غواصی آزاد)
•غواصی تکنیکال
•غواصی ویژه کودکان
•برگزاری کارگاهای تخصصی 
بانوان_آقایان_کودکان

#scubadiver #divessi #cmas #freediving #prodiver #ABKAVAN #divingcourse #qeshmisland
#ssi #scuba #enjoy_diving 
#persiangulf #underwater
#با_ما_خاص_باشید 
#آموزش_غواصی #آبکاوان #تیم_حرفه_ای #کارگاه_تخصصی #کلاس_تئوری #غواصی_بانوان #غواصی_کودکان #غواصی_آزاد #قشم #روزهای_موفقیت #روزهای_خوب
#غواصی_با_ما #زندگی_با_تو
Theory class👌🏻 کلاس تئوری غواصی 👌🏻 مرور دروس یک ستاره 🌟 دو ستاره🌟🌟 سه ستاره 🌟🌟🌟 جمعه ۱۲ مرداد ماه 💪🏻 🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟 پ.ن: یک روز خوب و پر بار در کنار هنرجویان علاقمند به غواصی 👏🏼😊 به امید موفقیت تک تک شما عزیزان👌🏻🌟 Enjoy Diving With Abkavan team💎 مدرسه ی بین المللی آبکاوان برگزار کننده ی دوره های آموزشی غواصی درسیستم های CMAS & SSI & IANTD دوره های تخصصی غواصی •فری دایوینگ(غواصی آزاد) •غواصی تکنیکال •غواصی ویژه کودکان •برگزاری کارگاهای تخصصی بانوان_آقایان_کودکان #scubadiver #divessi #cmas #freediving #prodiver #ABKAVAN #divingcourse #qeshmisland #ssi #scuba #enjoy_diving #persiangulf #underwater #با_ما_خاص_باشید #آموزش_غواصی #آبکاوان #تیم_حرفه_ای #کارگاه_تخصصی #کلاس_تئوری #غواصی_بانوان #غواصی_کودکان #غواصی_آزاد #قشم #روزهای_موفقیت #روزهای_خوب #غواصی_با_ما #زندگی_با_تو
هم اکنون دوره چهارم آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک در استان بوشهر 
۹۷/۰۳/۰۳ 
#دوره_چهارم 
#مرکز_آموزش_خلبانی 
#بالهای_پرواز_ققنوس 
#گردشگری_بوشهر 
#گردشگری 
#جاذبه_گردشگری 
#جاذبه_توریستی 
#جاذبه_بوشهر 
#کلاس_تئوری
.
کلاس تئوری ریتم
مدرس : پوریا شیرین گو
آموزشگاه هنرپارسه 
دارای مجورز درجه ی یک
@parsehmusic 
پ ن :شرکت در کلاس های تئوری ریتم برای تمامی هنرجوها در تمامی رشته های نوازندگی و سنین مختلف الزامی میباشد،
برای اطلاعات بیشتر با آموزشگاه هنر پارسه تماس بگیرین
👇👇👇👇👇
@parsehmusic 
#پوریا_شیرین_گو #هنر #پارسه #هنر_پارسه #تئوری #کلاس_تئوری #پرکاشن #تنبک #گروهی #تئوری_ریتم #تئوری_موسیقی #موسیقی #کلاس_گروهی #آموزش_تئوری #آموزش_ریتم
. کلاس تئوری ریتم مدرس : پوریا شیرین گو آموزشگاه هنرپارسه دارای مجورز درجه ی یک @parsehmusic پ ن :شرکت در کلاس های تئوری ریتم برای تمامی هنرجوها در تمامی رشته های نوازندگی و سنین مختلف الزامی میباشد، برای اطلاعات بیشتر با آموزشگاه هنر پارسه تماس بگیرین 👇👇👇👇👇 @parsehmusic #پوریا_شیرین_گو #هنر #پارسه #هنر_پارسه #تئوری #کلاس_تئوری #پرکاشن #تنبک #گروهی #تئوری_ریتم #تئوری_موسیقی #موسیقی #کلاس_گروهی #آموزش_تئوری #آموزش_ریتم
بازدید دکتر رستمی ریاست محترم پارک علم و فناوری استان بوشهر از کلاسهای آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک.
#بالهای_پرواز_ققنوس 
#کلاس_تئوری 
#پارک_علم_و_فناوری_خلیج_فارس 
#دوره_چهارم
1397/02/21
بازدید دکتر رستمی ریاست محترم پارک علم و فناوری استان بوشهر از کلاسهای آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک. #بالهای_پرواز_ققنوس #کلاس_تئوری #پارک_علم_و_فناوری_خلیج_فارس #دوره_چهارم 1397/02/21
امروز اولین جلسه دوره چهارم آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک مستقر در فرودگاه بوشهر برگزار شد.
۹۷/۰۲/۱۳
#بالهای_پرواز_ققنوس 
#بوشهر 
#پرواز_تفریحی 
#کلاس_تئوری
#دوره_چهارم
#جاذبه_گردشگری 
#جاذبه_توریستی 
#بوشهر 
#مرکز_آموزش_خلبانی
امروز اولین جلسه دوره چهارم آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک مستقر در فرودگاه بوشهر برگزار شد. ۹۷/۰۲/۱۳ #بالهای_پرواز_ققنوس #بوشهر #پرواز_تفریحی #کلاس_تئوری #دوره_چهارم #جاذبه_گردشگری #جاذبه_توریستی #بوشهر #مرکز_آموزش_خلبانی
.
کلاس تئوری ریتم
مدرس : پوریا شیرین گو
آموزشگاه هنرپارسه 
دارای مجورز درجه ی یک
@parsehmusic 
پ ن :شرکت در کلاس های تئوری ریتم برای تمامی هنرجوها در تمامی رشته های نوازندگی و سنین مختلف الزامی میباشد،
برای اطلاعات بیشتر با آموزشگاه هنر پارسه تماس بگیرین
👇👇👇👇👇
@parsehmusic 
#پوریا_شیرین_گو #هنر #پارسه #هنر_پارسه #تئوری #کلاس_تئوری #پرکاشن #تنبک #گروهی #تئوری_ریتم #تئوری_موسیقی #موسیقی #کلاس_گروهی #آموزش_تئوری #آموزش_ریتم
. کلاس تئوری ریتم مدرس : پوریا شیرین گو آموزشگاه هنرپارسه دارای مجورز درجه ی یک @parsehmusic پ ن :شرکت در کلاس های تئوری ریتم برای تمامی هنرجوها در تمامی رشته های نوازندگی و سنین مختلف الزامی میباشد، برای اطلاعات بیشتر با آموزشگاه هنر پارسه تماس بگیرین 👇👇👇👇👇 @parsehmusic #پوریا_شیرین_گو #هنر #پارسه #هنر_پارسه #تئوری #کلاس_تئوری #پرکاشن #تنبک #گروهی #تئوری_ریتم #تئوری_موسیقی #موسیقی #کلاس_گروهی #آموزش_تئوری #آموزش_ریتم
Download index side qrcode